Catalunya tomba Brasil en un matx amistós

Dissabte passat, els sis finalistes de la Copa 2020 van disputar un matx amistós contra els companys de Brasil. Ens fa molta il·lusió que els nostres oponents de dissabte estiguin fent un projecte i una comunitat molt semblant als nostres. El matx va ser al millor de 6 taulers, deixant oberta la porta a un hipotètic empat. Hi ha alguna cosa més amistosa?

El primer d’acabar va ser en Samu, que va vèncer en Rodrigo Amorim amb el joc incisiu al que ens té acostumats (107 a 93 i 104 a 91). Quina sorpresa, aquesta vegada va acabar el primer!

En David situava el 2 a 0 a favor nostre en vèncer en Vinny Lessa (82 a 75 i 91 a 80). Ens ve de gust destacar una jugada curiosa que va fer en David: regalar un triangle amb camí a una ciutat gran de l’oponent deixant-ne el tancament al 50%.

Paradoxalment, en cas de no fer-ho, la probabilitat de tancar-la era més alta. Jugada gens intuïtiva i molt difícil de fer. Bravo! Per cert, també destaquem el joc net del jugador brasiler, que va avisar en David que havia descartat una lloseta.

En Dani assegurava com a mínim l’empat per al conjunt català contra en jogodetabuleiro. A la primera partida un error estratègic va costar-li el punt (86 a 85). A la segona i tercera partida va aprofitar algunes errades del jugador americà i no va donar opció (125 a 104 i 106 a 82).

El conjunt brasiler va aconseguir el seu primer punt a través d’en guiziegler, que va superar en Jordi. El català va aconseguir una ajustada victòria al primer round (81 a 79), però no va poder rematar la feina (92 a 113 i 88 a 91). Una llàstima perquè va anar de molt poc.

En Juan Carlos va perdre la primera partida contra en paducastro (80 a 97). A la segona va aconseguir in extremis forçar el desempat (77 a 77). Anem errats o els empats sempre cauen del nostre costat? A la tercera i definitiva en Juanca va acabar cedint per 85 a 108. Una altra vegada llàstima i Brasil que posava molta emoció.

En aquest moment, les possibilitats de victòria passaven per la Carol, que havia guanyat la primera partida i perdut la segona contra jbcloseup (100 a 95 i 93 a 96). Tot a una carta, doncs! A la Carol no la van ajudar massa les llosetes, però sí que ho va fer una imprecisió del rival. La catalana ho va saber aprofitar i va donar el triomf a l’equip català.

Finalment, resultat de 4 a 2 per a Catalunya. Carol i Juan Carlos, benvinguts a la defensa dels colors catalans! Molt bona experiència de jugar un enfrontament amistós, sense la pressió amb la que juguem habitualment els enfrontaments d’aquest tipus. Probablement ho tornarem a fer!

———————————————————————————————————————————————————————————————————

English

Last Saturday, the six finalists of the 2020 Catalan Cup played a friendly match against Brazil’s teammates. We are very excited that our Saturday opponents are doing a project and a community very similar to ours.The match was the best of 6 boards, leaving the door open to a hypothetical tie. Is there anything more friendly?

The first to finish was Samuel, who beat Rodrigo Amorim with the incisive game we are used to (107 to 93 and 104 to 91). What a surprise, this time he finished first!

David put the 2-0 in our favor by beating Vinny Lessa (82 to 75 and 91 to 80). We want to highlight a curious move that David made: to give a triangle on the way to a big city of the opponent leaving the closure at 50%.Paradoxically, in case of not doing so, the probability of closing it was higher. Not at all intuitive play and very difficult to do. Bravo! By the way, we also highlight the fair play of the Brazilian player, who warned David that he had discarded a tile.

Dani ensured at least a draw for the Catalan team against jogodetabuleiro. In the first game a strategic error cost him the point (86 to 85). In the second and third game he took advantage of some mistakes of the American player and gave no choice (125 to 104 and 106 to 82).

The Brazilian team got its first point through Guiziegler, who beat Jordi. The Catalan got a tight victory in the first round (81 to 79), but could not finish the job (92 to 113 and 88 to 91). Too bad it went for very little.

Juan Carlos lost the first game against paducastro (80 to 97). In the second he managed to force the tiebreaker in extremis (77 to 77). Are we going wrong or do the draws always fall on our side? In the third and final Juanca ended up giving up by 85 to 108. Again a pity and Brazil that put a lot of excitement.

At this point, the chances of victory went to Carol, who had won the first game and lost the second against jbcloseup (100 to 95 and 93 to 96). All to one letter, then! Carol was not helped much by the tiles, but she was made by an inaccuracy of the rival. The Catalan knew how to take advantage of it and gave the victory to the Catalan team.

Finally, result of 4 to 2 for Catalonia. Carol and Juan Carlos, welcome to the defense of Catalan colors! Very good experience to play a friendly match, without the pressure with which we usually play matches of this type. We will probably do it again!

1 comentari a “Catalunya tomba Brasil en un matx amistós”

  1. Muito bem! Parabéns a seleção Catalã! Foi uma experiência muito importante para a preparação da seleção brasileira! Até mais amigos!

Els comentaris estan tancats.