Tret de sortida als Trials catalans pel mundial 2021

Aquest cap de setmana es dóna el tret de sortida als trials classificatoris per determinar els components de la selecció catalana de Carcassonne pel mundial d’equips 2021.

Dissabte a partir de les 10 del matí es disputarà la primera ronda dels classificatoris catalans pel WTCOC. En aquesta etapa entraran en joc els i les jugadores inscrites que han acreditat com a millor assoliment personal a la BGA el nivell Strong.

El procés començarà a les 9:45h al canal de Discord de Carcassonne.cat, on es donarà la benvinguda a tots els participants. Així, es mirarà d’assegurar que la configuració del torneig ja feta -sistema suïs a 7 rondes-, ajustada als jugadors originàriament inscrits al grup A, es manté sense haver de fer canvis de darrera hora. En el cas que un o més inscrits faltin a la cita es podrà generar un nou torneig al mateix moment per garantir que tothom jugui les mateixes partides.

Volem remarcar a tots els participants que la durada de cada partida serà de 30 minuts com a màxim, 15 per bàndol. Així, si un jugador/a esgota el seu temps, això es veu quan el comptador individual mostra les xifres en vermell, haurà de concedir la partida al seu rival.

També és important recordar que tots els participants d’aquesta primera fase revisin el seu correu d’inscripció a la plataforma BGA, on ja han rebut l’enllaç d’accés al torneig. En aquest sentit, informar que divendres a la tarda s’enviarà als aspirants una invitació per accedir al canal de Discord de Carcassonne.cat.

Molta sort a tothom i recordeu que només 2 jugadors/es passaran a la següent ronda.

Per qualsevol aclariment ens podeu contacar a carcassonnecat@gmail.com

Eng

This weekend marks the start of the qualifying trials to determine the components of the Catalan team of Carcassonne for the 2021 World Cup.

The first round of the Catalan qualifiers for the WTCOC will be played on Saturday from 10 am. At this stage, the registered players who have accredited the Strong level as the best personal achievement in the BGA will come into play.

The process will begin at 9:45 am on the Discord channel of Carcassonne.cat, where all participants will be welcomed. In this way, care will be taken to ensure that the configuration of the tournament already made – Swiss 7-round system -, adjusted to the players originally registered in group A, is maintained without having to make last minute changes. In the event that one or more entrants are absent from the event, a new tournament may be generated at the same time to ensure that everyone plays the same games.

We want to emphasize to all participants that the duration of each game will be a maximum of 30 minutes, 15 per side. Thus, if a player runs out of time, this is seen when the individual counter shows the numbers in red, he must grant the game to his opponent.

It is also important to remember that all participants in this first phase check their registration email on the BGA platform, where they have already received the access link to the tournament. In this sense, inform that on Friday afternoon an invitation will be sent to the aspirants to access the Discord channel of Carcassonne.cat.

Good luck to everyone and remember that only 2 players will advance to the next round.