With just over three weeks to go before the registration period closes, we present the last five additions to WTCOC 2021.

For the first time, and thanks to an adaptation to the regulations implemented to prevent countries or regions with a lack of players from being left out of the competition, we present the first combined team of the WTCOC, Lithuania & Latvia. The two Baltic republics have joined forces with a team led by Muzhachello (Lithuanian), Alexey_LV and MrNumbers (Latvians), both former national champions.

Romania for its part repeats participation in the WTCOC with the clear intention of improving its fourth position last year. Thus, the team led by the current individual world champion, Mars15, has limited its team to a block of 7 players. The team incorporates two new faces: IonaFelicia and AgenstSquik.

Next up , the United Kingdom. The team led by danisthirty is committed to expanding its roster and this year will have a total of ten members. The team retained solid players like Jackface (national champion in 2018) or ted the notty bear, and added new faces like evereverever and corelli.

Spain returns to the WTCOC with a renewed team after some hard trials and with a lot of participation. In fact, two of the last national champions have failed to be in the top ten. However, the team led by MadCan has a list of good players, including former national champion Charoling, a member of a successful Carcassonne lineage.

We end today’s presentations with the last year’s winners: Japan. The team led by progressive_topline and pinder_tron, both world champions (2018, 2014), will try to revalidate their title with a very solid team full of decisive players. Highlights include the champion of the last edition of the BGA Arena Championship, Kithara, or the young talent 3106kun, who at only thirteen is the youngest participant in the competition.

Quan queden poc més de tres setmanes per tancar el període d’inscripcions, us presentem les darreres cinc incorporacions al WTCOC 2021.

Per primera vegada, i gràcies a una adaptació a la reglamentació implementada per evitar que països o regions amb manca d’efectius quedin fora de la competició, us presentem el primer equip combinat del WTCOC, Lituània & Letònia. Així, les dues repúbliques bàltiques han unit forces amb un equip liderat pel lituà Muzhachello i els letons Alexey_LV i MrNumbers, ambdós excampions nacionals.

Romania per la seva banda repeteix participació en el WTCOC amb la clara intenció de millorar la seva quarta posició de l’any passat. Així, l’equip liderat per l’actual campió del món individual, Marian Curcan, ha acotat el seu equip a un bloc de 7 jugadors. L’equip presenta dues cares noves: IonaFelicia i AgenstSquik.

La tercera incorporació de la qual us parlem avui és el Regne Unit. En aquest cas l’equip liderat per danisthirty aposta per ampliar el seu roster i enguany disposarà d’un total de deu efectius. Així, a banda de comptar amb jugadors sòlids com Jackface (campió nacional el 2018) o ted the notty bear, l’equip s’ha reforçat amb talents emergents com evereverever o corelli.

Espanya torna al WTCOC amb un equip renovat després d’uns trials durs i amb molta participació. De fet, dos dels darrers campions nacionals no han aconseguit quedar entre els deu escollits. Tot i això, l’equip liderat per MadCan compta amb un llistat de bons jugadors i jugadores, entre les quals destaca l’excampiona nacional Charoling, membre d’una nissaga triomfadora de Carcassonne.

Acabem les presentacions d’avui amb l’actual campió del món: Japó. L’equip liderat per progressive_topline i pinder_tron, ambdós campions del món (2018, 2014), intentarà revalidar el seu títol amb un equip molt sòlid i ple de jugadors resolutius. Destacar entre d’altres al campió de la darrera edició del campionat Arena de la BGA, Kithara, o el jove talent 3106kun, que amb només tretze anys és el participant més jove de la competició.