Clarification on the rules: it is forbidden to use scripts

Over the past few weeks, several captains conveyed to us their concerns about the fact that several teams or individual players are using automatic scripts during their games on board game arena. After a period of deliberation and consultations, we want to clarify one of the rules of the championship.

Although the position of Carcassonne.cat has always been that automated counting tools cannot be used, in this situation we wanted to consult the opinion of the captains of the teams that had already entered the competition. The answer was clear: most teams are in favor of maintaining the current rules of the competition. That is, automatic tile counting scripts or apps are not allowed.

We want to remind that participants are still allowed to keep a written record on paper to count the tiles manuall, as an alternative or complement to the mental count. This practice is allowed in some face-to-face competitions, and we understand that the small advantage it can give is offset by the time to be invested in taking notes; time that is lost in the strategic scope of the game.

Bearing in mind that the WTCOC was born in a very specific context (the beginning of the covid-19 pandemic) and that it has been an alternative to keep the international community together in a playful and competitive way, in the absence of the traditional individual world championships in Essen, we don’t want aspects like the use of automated tools to interfere with the more authentic nature of Carcassonne. Therefore, if it is detected that a player uses an automatic script of any kind during the championship games, both the player and the team will be expelled from the competition.

We know that the teams value the championship more and more and try to prepare it in the most serious way possible, as shown by the training matches that are taking place these days. From the organization we must respond with the same rigor, so we found it necessary to make this clarification and ask for fair play to all participants.

Després d’uns quants dies de deliberació i consultes, com a organització del WTCOC volem fer un aclariment sobre la normativa del campionat.

Fa uns dies, alguns capitans ens van transmetre el seu neguit sobre el fet que al WTCOC 2021 hi pugui haver equips o jugadors que facin servir scripts automàtics durant les seves partides.

Tot i que la postura de Carcassonne.cat sempre ha estat que no es poden fer servir eines de recompte automatitzades, davant d’aquesta situació vam voler consultar l’opinió dels capitans dels equips que ja s’havien inscrit a la competició. La resposta va ser clara: la majoria d’equips són partidaris de seguir mantenint la normativa actual de la competició. És a dir, els scripts de recompte de llosetes automàtics o similars no estan permesos.

Tanmateix, des de l’organització volem recordar que se segueix permetent als participants fer un seguiment escrit en paper de les llosetes que ja han sortit, com a alternativa o complement al recompte mental. Aquesta pràctica es permet en diversos campionats presencials, i entenem que el petit avantatge que pot donar queda compensat amb el temps que s’ha d’invertir prenent anotacions; un temps que es perd en l’àmbit estratègic de la partida.

Tenint present que el WTCOC va néixer en un context molt concret (l’inici de la pandèmia de la covid-19) i que ha estat una alternativa per mantenir unida la comunitat internacional de manera lúdica i competitiva, a manca del tradicional mundial individual d’Essen, no volem que aspectes com l’ús d’eines automatitzades puguin interferir en la natura més autèntica del Carcassonne. Per tant, si es detecta que algun jugador/a fa servir un script automàtic de qualsevol mena durant les partides del campionat, tant ell/a com el seu equip quedaran exclosos de la competició.

Sabem que els equips cada cop valoren més el campionat i miren de preparar-lo de la manera més seriosa possible, com demostren les partides d’entrenament que s’estan duent a terme aquests dies. Des de l’organització hem de correspondre amb el mateix rigor, per això hem trobat necessari fer aquest aclariment i demanem joc net a tots els participants.