Segona jornada dels Trials catalans pel WTCOC 2021: Fase Expert + Strong

Dissabte es disputa la segona jornada dels Trials Catalans que segurament acabaran de determinar el gruix dels components que formaran part de la selecció catalana al mundial d’equips de Carcassonne 2021.

Així, a les 10 del matí estan citats a la web www.boardgamearena.com els 14 jugadors/es inscrits que encara segueixen en competició. 2 provenen de la primera ronda – Fase Strong- i els 12 restants van passar directament a la -Fase Expert + Strong- en haver assolit els 500 punts d’ELO com a millor marca personal mínima a la BGA.

El procés començarà a les 9:45 h al canal de Discord de Carcassonne.cat, on es donarà la benvinguda a tots els participants. Així, es mirarà d’assegurar que la configuració del torneig ja feta -sistema suïs a 7 rondes-, es manté sense haver de fer canvis de darrera hora. En el cas que un o més inscrits faltin a la cita es podrà generar un nou torneig al mateix moment per garantir que tothom jugui les mateixes partides.

El temps de joc d’aquests enfrontaments estarà limitat a15 minuts per a cada jugador/a. Així, si un jugador/a esgota el seu temps, això es veu quan el comptador individual mostra les xifres en vermell, haurà de concedir la partida.

També és important recordar que tots els participants revisin el seu correu d’inscripció a la plataforma BGA, on ja han rebut l’enllaç d’accés al torneig. També en aquest sentit, informar que divendres a la tarda se’ls enviarà una invitació per poder accedir dissabte al canal de Discord de Carcassonne.cat.

Serà però aquesta la darrera jornada de classificatoris?

Encara no se sap del cert, ja que segons els resultats que es donin no és segur que les 8 places que encara queden lliures siguin adjudicades.

De què depèn?

Tal com es va especificar a les normes de la competició, tots els jugadors/es que quedin a més de mig punt de la zona de no classificació passaran a formar part de l’equip. Així, es podria donar aquest cas o un de similar: que el 7è, 8è i 9è jugador estiguin empatats o a una distància de mig punt just a la classificació. Aquest fet obligaria a disputar una tercera jornada el dia 20 de febrer amb els jugadors implicats.

Molta sort a tothom i recordeu que per qualsevol aclariment ens podeu contactar a carcassonnecat@gmail.com

Eng

Second round of the Catalan Trials for the WTCOC 2021: Expert Phase + Strong

The second day of the Catalan Trials will be played on Saturday, which will surely determine the thickness of the components that will be part of the Catalan team in the Carcassonne 2021 team world championship.

Thus, at 10 in the morning, the 14 registered players who are still in competition are mentioned on the website www.boardgamearena.com. 2 came from the first round – Strong Phase – and the remaining 12 went straight to the-Expert Phase + Strong- having reached 500 ELO points as the best minimum personal mark on the BGA.

The process will begin at 9:45 am on the Discord channel of Carcassonne.cat, where all participants will be welcomed. In this way, care will be taken to ensure that the configuration of the tournament, which has already been done – a 7-round Swiss system – is maintained without having to make last-minute changes. In the event that one or more entrants are absent from the event, a new tournament may be generated at the same time to ensure that everyone plays the same games.

The playing time of these matches will be limited to 15 minutes for each player. Thus, if a player runs out of time, this is seen when the individual counter shows the numbers in red, he must grant the game.

It is also important to remember that all participants check their registration email on the BGA platform, where they have already received the access link to the tournament. Also in this sense, inform that on Friday afternoon they will be sent an invitation to be able to access the Discord channel of Carcassonne.cat on Saturday.

But will this be the last day of qualifiers?

It is not yet known for sure, as according to the results given it is not certain that the 8 places that are still vacant will be awarded.

What does it depend on?

As specified in the rules of the competition, all players who are more than half a point away from the non-classification zone will become part of the team. Thus, this case or a similar one could occur: that the 7th, 8th and 9th player are tied or a distance of half a point just in the classification. This fact would force to play a third day on February 20 with the players involved.

Good luck to everyone and remember that for any clarification you can contact us at carcassonnecat@gmail.com