As in previous online team Carcassonne events, there are cases of regions/countries that will not reach the minimum number of players (6) needed to form a full team, and we will incorporate the following exception to the rules.

Composite teams may be formed of players from two countries / regions that do not have enough players to form a team on their own, and ensuring a minimum number of 2 players of each country / region.

In order for the registration to take place, at least both parties must have a clear historical or geographical territorial affinity.

Teams may not consist of people from countries or regions already enrolled in other teams, unless they live in one of the two territories that make up the new team. Verification of this point may be requested by means of identification documents.

This type of registration must be validated by the arbitral tribunal of the competition according to the points set out above and will be the last resort to prevent a group wishing to participate in the competition from not doing so.

The team will register under the name of the two countries / two regions / country and region, represented.

Com que en anteriors edicions de campionats per equips de Carcassonne hi ha hagut casos de països / regions que no han aconseguit el nombre mínim de jugadors necessaris (6) per formar un equip complet, incorporem a les regles els equips combinats.

Els equips combinats poden estar formats per jugadors de dos països / regions que no tinguin prou jugadors per formar un equip pel seu compte i que garanteixin un nombre mínim de 2 jugadors de cada país / regió en el mateix.

Per poder-se dur a terme la inscripció caldrà que com a mínim ambdues parts tinguin una afinitat territorial històrica o geogràfica manifesta.

Els equips no podran estar formats per persones de països o regions ja inscrites en altres equips, a no ser que visquin a un dels dos territoris que conformen el nou equip. Es podrà demanar la verificació d’aquest punt per mitjà de documents identificatius.

Aquest tipus d’inscripció ha de ser validat pel tribunal arbitral de la competició d’acord amb els punts exposats anteriorment i serà l’últim recurs per evitar que un grup que vulgui participar en la competició no ho pugui fer.

L’equip es registrarà amb el nom dels dos països / dues regions / país i regió, representats.